Algemene Voorwaarden | Koningin Elisabethzaal

Algemene Voorwaarden

 

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

1. Algemene informatie

Deze website www.koningingelisabethzaal.be (“Website”) is eigendom van en wordt beheerd door VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26 (“KMDA”).

Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke overeenkomst tussen KMDA en de Koper. Gelet op het belang van deze Algemene Voorwaarden raden wij u aan om deze zeer aandachtig te lezen. Door de Website te bekijken en te gebruiken, verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden.

Voor wat betreft de producties uitgaande van KMDA zelf zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op de verkoop van Toegangstickets en Online Tickets. De verkoop van de Toegangstickets en Online Tickets voor producties, andere dan die geproduceerd door KMDA, gebeurt via andere kanalen en vallen niet onder deze Algemene Voorwaarden.

De persoon die de aankoop verricht elektronisch of via telefoon (“Koper”) is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde Persoonsgegevens aan KMDA. Dit zowel voor Persoonsgegevens van Koper als alle betrokken personen (“Derde(n)”) waarvoor Online Tickets en/of Toegangstickets worden aangekocht.

Deelname aan het evenement houdt een aanvaarding in van het Zaalreglement en het Privacybeleid.

KMDA staat enkel in ter ondersteuning bij problemen met ontvangst van tickets.

KMDA zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen Persoonsgegevens.

2. Aankoop tickets

Op de Website kunt u online toegangstickets (“Online Tickets”) aanschaffen voor evenementen in The Queen Elisabeth Hall. Onder Online Ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de Website en wordt afgedrukt door de koper, bedoeld als ingangsticket voor het desbetreffende evenement.

Naast Online Tickets is het ook mogelijk per telefoon (betalend) of ter plaatse (aan de kassa van de Antwerpse zoo of Planckendael) tickets (“Toegangstickets”) voor een evenement aan te schaffen.

Online tickets

Bij de bestelling van Online Tickets dient de koper voorafgaand aan de betaling het e-mailadres op te geven waarnaar de Online Tickets na betaling worden verstuurd. De koper is verantwoordelijk voor de opgave van een correct e-mailadres. KMDA kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de koper het Online Ticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e-mailadres. Dit e-mailadres zal door KMDA gebruikt worden voor het verzenden van Online Tickets en e-mails (“Informatiemails”). Informatiemails zullen de Koper praktische informatie bezorgen omtrent het evenement, mogelijkheden tot parkeren, openbaar vervoer, bedankingen en dergelijke meer. Informatiemails zullen enkele weken voor het evenement worden verstuurd.

Telefonische reservatie via 070/79.00.13 (max 0.30 euro/minuut)

Toegangstickets worden geboekt op het ogenblik van de telefonische boeking naar gelang beschikbaarheid. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. Deze betaling dient te gebeuren per overschrijving en dit max. 5 dagen na uw reservatie. Na deze termijn behoudt KMDA het recht om zonder enige contactname de bestelde tickets weer vrij te geven voor verkoop.

 Na tijdige ontvangst van betaling zullen de Toegangstickets ofwel gratis per e-mail, ofwel per post worden verstuurd naar het adres zoals opgegeven bij de telefonische boeking. De wijze van verzending wordt bepaald tijdens de reservatie. Om de tickets per post te ontvangen (max. €1,-/verzending) dient KMDA te beschikken over correcte adresgegevens opgegeven door de Koper. Aan het opgegeven adres zal KMDA enkele weken voor het evenement praktische informatie bezorgen over het evenement

Indien een ticket aangekocht wordt voor een Derde in een rolstoel, dient de Koper vooraf contact op te nemen met KMDA zodat een aangepaste zitplaats kan worden aangewezen alvorens de tickets aangekocht worden.

3. Betaling

Alle belastingen en btw zijn ten laste van de Koper.

De bezoeker van de Website die de aankoop verricht, wordt aanzien als Koper. Hij/zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de Online Tickets voor een derde bestemd zijn. De Online Tickets mogen niet worden doorverkocht, noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.

Aangekochte Online Tickets/Toegangstickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promotie, wedstrijden en dergelijke meer behoudens uitdrukkelijke toestemming van KMDA en de Organisator.

Tickets op de website

De Online Tickets dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de Website. De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door INGENICO Payment Services, Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden. KMDA wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Indien deze om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u geen Online Ticket(s) kopen. U zal zich in voorkomend geval rechtstreeks tot de kassa(‘s) van KMDA dienen te wenden of per telefoon uw Toegangstickets dienen te bestellen.

Tickets per telefoon

De boeking van Toegangstickets wordt geannuleerd indien geen betaling werd ontvangen binnen de 5 kalenderdagen na reservatie. KMDA heeft het recht om deze Toegangstickets terug vrij te geven.

Tickets op factuur

Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling.

Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onbetaalde hoofdsom verschuldigd zijn, met een minimum van 40,00 EUR.

4. Bescherming persoonsgegevens

Als Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel Online Tickets/Toegangstickets aan te bieden en te verkopen aan de Koper en Derden. Persoonsgegevens zullen gedurende 24 maanden na aankoop van Online Tickets en/of Toegangstickets bijgehouden worden, indien geen account werd aangemaakt. Na deze termijn zal KMDA de nodige stappen ondernemen om deze Persoonsgegevens te anonimiseren. Indien bij aankoop een account werd aangemaakt zullen de Persoonsgegevens bijgehouden worden tot 2 maanden na verwijdering van het account, daarna zal KMDA overgaan tot anonimiseren.

Ontvangen Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door KMDA en de aan het evenement betrokken promotor. KMDA staat in voor de bescherming van de ontvangen Persoonsgegevens en zal hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen nemen, maar is niet aansprakelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens door de betrokken promotor. Hiervoor verwijzen we naar de algemene voorwaarden van deze.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere derde partijen, derde landen of internationale organisaties dan diegene vermeld in deze overeenkomst.

Zowel Koper als een Derde kunnen steeds hun gegeven toestemming intrekken of verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van hun Persoonsgegevens. Alsook omtrent de beperking of bezwaar betreffende de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunnen gevraagd worden. Hiervoor dient men steeds contact op te nemen via privacy@kmda.org.

Indien Koper of een Derde een klacht wil indienen wegens schending van zijn Persoonsgegevens dient men zich steeds te richten naar de toezichthoudende autoriteit.

U dient contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be of commission@privacycommission.be.

5. Voorwaarden tickets

Indien de koper zijn Toegangstickets niet heeft ontvangen vóór de laatste 4 werkdagen die de dag van het evenement voorafgaan, dient hij te bellen naar het nummer 070/79.00.13 (betalend) tijdens de openingsuren.

Het Online Ticket is alleen geldig als het perfect leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het ticket onleesbaar en/of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang geweigerd worden. Elk Online Ticket kan slechts eenmaal gebruikt worden en enkel op de datum die op het Online Ticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft KMDA het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Online Ticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

Enkel de eerste aanbieder van het originele Online Ticket/Toegangsticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het evenement.

6. Wijzigingen

Aangekochte Online Tickets/Toegangstickets kunnen niet gewijzigd worden in functie van een betere of andere zitplaats door de Koper. Omwille van organisatorische redenen is het uitzonderlijk mogelijk dat aangekochte tickets voor de start van de voorstelling gewijzigd worden in functie van zitplaats. In dit geval wordt steeds getracht om gelijkwaardige plaatsen toe te wijzen.

Bij eventuele wijzigingen van het programma, de opstelling en/of de beschikbaarheid van de plaatsen, de datum, de plaats, de prijs, dan wel de volledige afgelasting van het evenement is de aansprakelijkheid van KMDA beperkt tot de terugbetaling van de ticketprijs. KMDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De Toegangstickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling. De inlevering dient te gebeuren op het volgende adres: Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen.

7. Website

De volledige inhoud van de Website is eigendom van of wordt gecontroleerd door KMDA. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik in het kader van de bestelling van Online Tickets en voor niet-commerciële doeleinden downloaden; wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is echter niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt. KMDA doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Website maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

KMDA is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet of met vertraging verkrijgen van toegang tot de Website of van uw gebruik van enige informatie die op de Website wordt verstrekt. De Website kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten; KMDA draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Elke verbinding naar andere sites wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze Website.

8. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. KMDA verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De Online Tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

9. Slotbepalingen

KMDA heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als kennisgeving dient de bekendmaking op de Website. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat de Algemene Voorwaarden gepubliceerd zijn op de Website.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (delen van) bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen behoren.

Download onze algemene voorwaarden.