Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie

Deze website www.koninginelisabethzaal.be (“Website”) is eigendom van en wordt beheerd door VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26 (“KMDA”).

Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke overeenkomst tussen KMDA en de Koper. Gelet op het belang van deze Algemene Voorwaarden raden wij u aan om deze zeer aandachtig te lezen. Door de Website te bekijken en te gebruiken, verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden.

Voor wat betreft de producties uitgaande van KMDA zelf zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op de verkoop van Toegangstickets en Online Tickets. De verkoop van de Toegangstickets en Online Tickets voor producties, andere dan die geproduceerd door KMDA, gebeurt via andere kanalen en vallen niet onder deze Algemene Voorwaarden.

De persoon die de aankoop verricht elektronisch of via telefoon (“Koper”) is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde Persoonsgegevens aan KMDA. Dit zowel voor Persoonsgegevens van Koper als alle betrokken personen (“Derde(n)”) waarvoor Online Tickets en/of Toegangstickets worden aangekocht.

Deelname aan het evenement houdt een aanvaarding in van het Zaalreglement en het Privacybeleid.

KMDA staat enkel in ter ondersteuning bij problemen met ontvangst van tickets.

2. Aankoop tickets

Op de Website kunt u online toegangstickets (“Online Tickets”) aanschaffen voor evenementen in de Koningin Elisabethzaal. Onder Online Ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de Website en wordt afgedrukt door de koper, bedoeld als ingangsticket voor het desbetreffende evenement.

Naast Online Tickets is het ook mogelijk per telefoon (070/79.00.13, maximum € 0,30/min.) of ter plaatse (aan de kassa van ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael) tickets (“Toegangstickets”) voor een evenement aan te schaffen.

Bij de bestelling van Online Tickets dient de koper voorafgaand aan de betaling het e-mailadres op te geven waarnaar de Online Tickets na betaling worden verstuurd. De koper is verantwoordelijk voor de opgave van een correct e-mailadres. KMDA kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de koper het Online Ticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e-mailadres. Dit e-mailadres zal door KMDA gebruikt worden voor het verzenden van Online Tickets.

Indien een ticket aangekocht wordt voor een Derde in een rolstoel, dient de Koper vooraf contact op te nemen met KMDA zodat een aangepaste zitplaats kan worden aangewezen alvorens de tickets aangekocht worden.

Tickets die de dag van de voorstelling zelf, of tot 5 dagen vóór het evenement telefonisch worden gereserveerd, dienen ter plaatse afgerekend te worden. Dit ten laatst een half uur voor de start van de voorstelling. Onbetaalde tickets worden vanaf dan door de KMDA geannuleerd en terug vrij gegeven voor last-minute verkoop.

3. Betaling

Alle belastingen en btw zijn ten laste van de Klant.

De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door INGENICO Payment Services, Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden. KMDA wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule.

De boeking wordt geannuleerd indien geen betaling werd ontvangen binnen de 5 kalenderdagen na reservatie. KMDA heeft het recht om deze zaal terug vrij te geven.

Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling.

Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onbetaalde hoofdsom verschuldigd zijn, met een minimum van 40,00 EUR.

De bezoeker van de Website die de aankoop verricht, wordt aanzien als Klant. Hij/zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de reservatie voor een derde bestemd is.

4. Gegevensbeschermingswetgeving

De KMDA zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen persoonsgegevens.

Als Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel Online Tickets/Toegangstickets aan te bieden en te verkopen aan de Koper en Derden. Persoonsgegevens zullen gedurende 2 jaar na aankoop van Online Tickets en/of Toegangstickets bijgehouden worden, indien geen account werd aangemaakt. Na deze termijn zal KMDA de nodige stappen ondernemen om deze Persoonsgegevens te anonimiseren. Indien bij aankoop een account werd aangemaakt zullen de Persoonsgegevens bijgehouden worden tot 2 maanden na verwijdering van het account, daarna zal KMDA overgaan tot anonimiseren.

Ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt door de KMDA, deze staat in voor de bescherming van deze en zal hiervoor de passende organisatorische en technische maatregelen nemen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verkocht aan andere derde partijen, derde landen of internationale organisaties tenzij anders opgenomen.

De KMDA kan persoonsgegevens delen in het kader van de organisatie van evenementen of de sponsoring ervan. Er zullen beperkte persoonsgegevens gedeeld worden met de betrokken promotor, zijnde: voor-, achternaam en emailadres. De KMDA is niet aansprakelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens door de betrokken promotor, maar legt wel strikte voorwaarden op aan deze. Hiervoor verwijzen we naar de algemene voorwaarden van deze.

Tijdens evenementen is het mogelijk dat er fotografen van promotoren en/of van de KMDA aanwezig zijn.

Zowel Koper als een Derde hebben steeds het recht om op elk moment kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook deze te verbeteren, te beperken, aan te vullen of te verwijderen. Elke Koper en Derde kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen indien de KMDA geen wettelijk of algemeen belang heeft voor de verwerking. U kan de KMDA steeds contacteren via privacy@kmda.org.

Indien u een klacht wil indienen wegens schending van uw persoonsgegevens kan u zich richten naar de Data Protection Officer van de KMDA via dpo@kmda.org of naar de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

5. Informatie- en marketingmails:

De KMDA kan naar het doorgegeven e-mailadres of postadres informatiemails sturen gedurende de geldigheidsduur van het Toegangsticket/Online Ticket. Deze informatiemails hebben de bedoeling om Kopers/Derden op de hoogte te brengen van veranderingen omtrent het evenement, parkeermogelijkheden, prijzen, praktische informatie en dergelijke meer.

De KMDA kan bepaalde communicaties uitsturen in kader van het gerechtvaardigd belang zoals het uitsturen van soortgelijke evenementen naar Kopers/Derden.

Marketingmails zijn e-mails met een commerciële boodschap die op regelmatige basis worden gestuurd, hiervoor dient de Koper/Derde toestemming te geven. De gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden zonder hiervoor een reden op te geven. Dit via e-mail naar privacy@kmda.org.

6. Voorwaarden tickets

Indien de koper zijn Toegangstickets niet heeft ontvangen vóór de laatste 4 werkdagen die de dag van het evenement voorafgaan, dient hij te bellen naar het nummer 03/609.71.00 tijdens de openingsuren.

Het Online Ticket is alleen geldig als het perfect leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het ticket onleesbaar en/of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang geweigerd worden. Elk Online Ticket kan slechts eenmaal gebruikt worden en enkel op de datum die op het Online Ticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft KMDA het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Online Ticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

Enkel de eerste aanbieder van het originele Online Ticket/Toegangsticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het evenement.

7. Wijzigingen

Aangekochte Online Tickets/Toegangstickets kunnen niet gewijzigd worden in functie van een betere of andere zitplaats door de Koper. Omwille van organisatorische redenen is het uitzonderlijk mogelijk dat aangekochte tickets voor de start van de voorstelling gewijzigd worden in functie van zitplaats. In dit geval wordt steeds getracht om gelijkwaardige plaatsen toe te wijzen.

Bij eventuele wijzigingen van het programma, de opstelling en/of de beschikbaarheid van de plaatsen, de datum, de plaats, de prijs, dan wel de volledige afgelasting van het evenement is de aansprakelijkheid van KMDA beperkt tot de terugbetaling van de ticketprijs. KMDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De Toegangstickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling. De inlevering dient te gebeuren op het volgende adres: Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen.

8. Website

De volledige inhoud van de Website is eigendom van of wordt gecontroleerd door KMDA. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik in het kader van de bestelling van Online Tickets en voor niet-commerciële doeleinden downloaden; wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is echter niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt. KMDA doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Website maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

KMDA is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet of met vertraging verkrijgen van toegang tot de Website of van uw gebruik van enige informatie die op de Website wordt verstrekt. De Website kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten; KMDA draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Elke verbinding naar andere sites wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze Website.

9. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. KMDA verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De Online Tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

10. Slotbepalingen

KMDA heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als kennisgeving dient de bekendmaking op de Website. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat de Algemene Voorwaarden gepubliceerd zijn op de Website.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (delen van) bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen behoren.